ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

SZOLGÁLTATÓ (A TOVÁBBIAKBAN: „ADATKEZELŐ”) ÉS ÜZEMELTETŐ ADATAI

Név:  Hidvéghy Norbert e.v.

E-mail: info@parajdisobolt.hu

Tel.: +36 30-413-9326

Székhely: 2119 Pécel, Mikszáth Kálmán 1/B.

Adószám: 66975438-1-33

Bankszámlaszám: 50437210-15558712

Tárhely-szolgáltató: Dotroll Kft.

Adatkezelő személye: A weboldal tulajdonosa

FOGALMAK

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja. A jelen Tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatások esetében adatkezelőnek minősül a Társaság. Az Adatkezelő a honlap üzemeltetője.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

Honlap: az adatkezelő által üzemeltetett www.parajdisobolt.hu weboldal és aloldalai.

Felhasználó: az a természetes személy, aki a honlapot felkeresi és személyes adatát az adatkezelő kezeli.

Külső szolgáltató: az adatkezelő által a honlapok üzemeltetéséhez vagy azon keresztül elérhető szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik az adatkezelő részére személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak az adatkezelővel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a szolgáltatás honlapjához, a felhasználókról adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek a felhasználó azonosítására.

ADATKEZELÉSI ALAPELVEK

Személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – valamilyen rendelet elrendeli.

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat az országból – az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül – harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

Kötelező adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, a kezelendő adatok körét és megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét az adatkezelést elrendelő törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg.

Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát. Minden egyéb esetben a nyilvánosságra hozatalhoz az érintett hozzájárulása, különleges adat esetében írásbeli hozzájárulása szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

Az érintett hozzájárulását megadottnak kell tekinteni az érintett közszereplése során általa közölt vagy a nyilvánosságra hozatal céljából általa átadott adatok tekintetében. Az érintett kérelmére indult eljárásban a szükséges adatainak kezeléséhez való hozzájárulását vélelmezni kell. Erre a tényre az érintett figyelmét fel kell hívni.

Az érintett a hozzájárulását az Adatkezelővel írásban kötött szerződés keretében is megadhatja a szerződésben foglaltak teljesítése céljából. Ebben az esetben a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbítását, adatfeldolgozó igénybevételét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.

A személyes adatok védelméhez fűződő jogot és az érintett személyiségi jogait – ha törvény kivételt nem tesz – az adatkezeléshez fűződő más érdekek, ideértve a közérdekű adatok nyilvánosságát is, nem sérthetik.

 

AZ ADATKEZELÉS ALAPJAI

Az Adatkezelő a tevékenységei során a személyes adatok kezelése minden esetben törvényen vagy önkéntes hozzájáruláson alapul. Egyes esetekben az adatkezelés, hozzájárulás hiányában egyéb jogalapon vagy a rendelet 6. cikkén nyugszik.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

A gazdasági társaság alapító okiratában megjelölt tevékenységek (kereskedelmi tevékenység) nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
vásárlók, internetes rendelők adatainak kezelése a vásárlás megvalósítása és a termék sikeres célba juttatása okán
partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése
belső adminisztráció megkönnyítése.
 

Személyes adat típusa és az az adatkezelés célja

Vezeték- és keresztnév: a kapcsolatfelvételhez, a rendeléshez, hírlevél-kiküldéshez, árajánlatadáshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím: Kapcsolattartáshoz, árajánlatadáshoz.
Telefonszám: Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása és tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím: A szállítás lehetővé tétele.

Az Adatkezelő tevékenységéhez az alábbi Adatfeldolgozók közreműködését és szolgáltatásait veszi igénybe:

FoxPost Zrt.
Székhely: 1096 Budapest, Táblás utca 36-38.

Továbbított adatok köre: vásárló neve, számlázási címe irányítószámmal, telefonszáma, e-mail címe, vásárolt termék megnevezése, mennyisége, egységára, futár részére megadott üzenet. Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése.

Az érintettek köre: A céggel kapcsolatfelvételt kezdeményező természetes magánszemélyek, a céggel szerződéses kapcsolatban állók, a weboldalon információt kérő, szolgáltatásainkat igénybe vevő természetes személyek teljes köre érintett.

A személyes adatok használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.
szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
önkéntes hozzájárulás


Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje

A számviteli bizonylatok esetében, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig őrizzük meg.
A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizzük.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum öt év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye

A személyes adatokat az adatkezelő érintett területen dolgozó alkalmazottai sales és hr vagy marketing munkatársai, illetve adatkezelő partnerei kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: e-mail útján az info@parajdisobolt.hu e-mail címen.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése: Szolgáltatóként a szolgáltatás nyújtása céljából kezelhetjük azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Egyéb feltételek azonossága esetén úgy választjuk meg és minden esetben oly módon kell üzemeltetjük az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy a személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

 

Tájékoztatjuk, hogy:

az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul.
Ha igénybe szeretné venni szolgáltatásainkat elengedhetetlen, hogy személyes adatokat adjon meg, hiszen csak így tudjuk teljesíteni a tőlünk elvártakat.
Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel járhat, hogy nem tudjuk rendelését feldolgozni és az igényelt szolgáltatást teljesíteni.
Az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalak html kódja webanalitikai mérések céljából független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmazhat. A mérés kiterjed a konverziók követésére is. A webanalitikai szolgáltató személyes adatokat nem, csak a böngészéssel kapcsolatos, az egyes egyének beazonosítására nem alkalmas adatokat kezel. Jelenleg a webanalitikai szolgáltatásokat a Google Inc. végzi (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043), a Google Analytics szolgáltatás keretében.

Az Adatkezelő a Facebook és a Google AdWords hirdetési rendszerein keresztül úgynevezett remarketing hirdetéseket futtat. Ezek a szolgáltatók cookie-k, webes jelzők és hasonló technológiák használatával gyűjthetnek vagy kaphatnak adatokat az Adatkezelő weboldaláról és egyéb internetes helyekről. Ezeknek az adatoknak a felhasználásával mérési szolgáltatásokat nyújtanak, illetve hirdetéseket tesznek célzottá. Az így célzott hirdetések a Facebook és a Google partnerhálózatában szereplő további weboldalakon jelenhetnek meg. A remarketing listák a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, személyazonosításra nem alkalmasak.

A cookie-k használatát a felhasználó saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások/Adatvédelem menüpontban tehetők meg. További információ a Google és a Facebok adatvédelmi irányelveiről az alábbi elérhetőségeken olvasható: http://www.google.com/privacy.html és https://www.facebook.com/about/privacy/

 

Regisztrált vásárlók adatai

Személyes adatok

Nem
Családnév
Keresztnév
E-mail cím
Utca, házszám
Irányítószám
Város
Ország

 

Cégadatok

A cég neve
Utca, házszám
Irányítószám
Város
Ország
Elérhetőségi információk
Telefonszám

Az adatkezeléssel érintett tevékenységek és adatok köre

Regisztráció
Kezelt adatok köre
Kapcsolattartó adatai
Név (vezeték-, keresztnév)
E-mail cím
Jelszó
Számlázási cím
Számlázási név (cégnév, név)
Ország
Irányítószám
Város, utca/házszám, mobilszám
Szállítási cím
Szállítási név
Bejelentkezési adatok
Kezelt adatok köre:
Regisztráció dátuma
Utolsó módosítás dátuma
Utolsó belépés dátuma
Felhasználónév
Jelszó
Termékkel kapcsolatos adatok

Termék neve
Termék rendszerbeli kódszáma
Termék rendeléskori nettó, bruttó ára
Termék rendelt darabszáma
 

Megrendeléssel kapcsolatos adatok

Megrendelés dátuma
Szállítási költség
Fizetési mód
Szállítási mód
Megrendeléskor használt nyelv
Vásárló által adott megjegyzés
Vásárló által megadott személyes adatok
 

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az Adatkezelő számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén és adatfeldolgozóinál találhatóak meg. Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez és a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat – az arra feljogosították számára hozzáférhető (rendelkezésre állás) – hitelessége és a hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége) – változatlansága igazolható (adatintegritás) – a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen. Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Az Adatkezelő a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha ezt a törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Az Adatkezelő a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

Az Adatkezelő és partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt a tőlük telhető legmagasabb szinten védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógép vírusok, a számítógépes betörések és a szolgáltatásmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk Önt, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységekre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az Adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszer megfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

Adatvédelmi incidens előfordulása esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb az adatvédelmi incidens tudomására jutásától számított 72 órán belül bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

– az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

– az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

– a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását. A honlap tartalmazhat partnerhálózataink, hirdetőink webhelyeire mutató vagy onnan induló hivatkozásokat. Az említett weboldalak bármelyikére mutató hivatkozás követése esetén felhívjuk figyelmét, hogy ezek saját adatvédelmi irányelvekkel rendelkeznek, és nem vagyunk felelősek ezekért az irányelvekért.

Kérjük, ellenőrizze ezeket az irányelveket, mielőtt bármilyen személyes adatot oszt meg ezekkel a weboldalakkal. Ne felejtse el, hogy a közösségi média platformjaink bármelyikén közzétett tartalom látható a nyilvánosság számára, ezért legyen óvatos bizonyos személyes adatok, például pénzügyi információk vagy címadatok megadásával kapcsolatban! Nem vállalunk felelősséget más személyek semmilyen egyéb tettéért, ha személyi adatait egy közösségi média platformunkon teszi közzé, és egyúttal javasoljuk, hogy ne osszon meg ilyen információkat.

TITOKTARTÁS

A megszerzett és tárolt adatok harmadik fél részére soha nem kerülnek átadásra és

felfedésre, kivéve az alábbi – törvény által nevesített – esetekben:

 1. Hatóságok részéről történő hivatalos megkeresés (pl.: Bírósági végzés) esetén az eljáró hatóság részére.
 2. Hatósági eljárás kezdeményezése (pl.: számítógépes bűncselekmény gyanúja) esetén az eljáró hatóság részére.
 3. Más jogi megkeresés esetén kizárólag abban az esetben, ha jogszabályi követelmény, az adatok felfedése.
 4. Minden olyan esetben amikor az országos törvényi előírásoknak, vagy az adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés ezt megköveteli.
 
JOGI HÁTTÉR
 1. 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.
 2. 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről.
 3. 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 4. 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről XVII. fejezete az adatkezelési szabályokról.
 5. 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról.
 6. 2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról.
 7. 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.
 8. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. (Infotv.)
 9. A 29–es munkacsoport 16/2011. sz. véleménye a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB ajánlásról.
 10. 2015. évi CLXXXVI. törvény a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosításokról.
 11. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságának ajánlásai.
JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://www.naih.hu

AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatvédelmi tájékoztatót és szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosíthassa.

2021.04.27.